ข้อตกลงการใช้งานระบบสมาชิก Thai Ragnarok online

 1. การใช้งานระบบสมาชิก Thai Ragnarok online นี้ ให้เป็นไปตามวิธีการเอเชียซอฟท์กำหนดไว้หรือจะได้กำหนดใช้ในอนาคต
 2. สมาชิกรับว่าข้อมูลต่างๆ ที่แจ้งไว้แก่เอเชียซอฟท์ในเวลาที่สมัครขอใช้ชื่อสมาชิก (USER ID) เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง หากเอเชียซอฟท์ตรวจสอบพบว่าสมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง สมาชิกยินยอมให้เอเชียซอฟท์ยกเลิกการให้บริการได้
  อนึ่ง สมาชิกยอมรับว่าข้อมูลต่างๆ ที่แจ้งแก่เอเชียซอฟท์ให้ถือเป็นข้อมูลของเอเชียซอฟท์
 3. สมาชิกยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆ ที่เอเชียซอฟท์ระบุว่าเป็นข้อมูลสำคัญ จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 4. สมาชิกยอมรับว่า การใช้งานระบบสมาชิก Thai Ragnarok online สมาชิกได้ใช้งานระบบโดยใช้ชื่อสมาชิก (USER ID) ของตนเอง และมิได้ใช้งานระบบโดยใช้ชื่อสมาชิกของบุคคลอื่น
 5. สมาชิกยอมรับว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ รวมถึงการใช้งานอื่นๆ ในระบบสมาชิก Thai Ragnarok online นี้ สมาชิกได้ใช้งานระบบดังกล่าวด้วยตนเอง
 6. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของสมาชิก สมาชิกจะรักษา USER ID และ PASSWORD ที่ได้แจ้งไว้ในระบบนี้ในเวลาที่ได้ขอใช้ชื่อสมาชิก หรือที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ
 7. สมาชิกรับว่า จะไม่นำ USER ID และ PASSWORD ของสมาชิก ไปให้บุคคลอื่นใช้ ร่วมใช้หรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่น
 8. สมาชิกรับว่า ข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้แก่เอเชียซอฟท์หรือที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เป็นข้อมูลของสมาชิกเอง และเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น
  ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชียซอฟท์แต่อย่างใด
 9. เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิในการให้บริการและหยุดให้บริการเกม Ragnarok Online และ/หรือ Thai Ragnarok online Server Sakray ในเวลาใดๆได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องบอกล่าวล่วงหน้า
 10. สมาชิกยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ในข้อตกลงนี้ และถือเอาข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกม Ragnarok Online และข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก (USER ID)
 11. Foreign users accept that all of game condition and term of use written in Thai language and all contract from Asiasoft will be in Thai. All users subject to be responsible for all actions of their ID usage.
ยอมรับ ไม่ยอมรับ